Turun Rotukissayhdistys - Åbo Raskattförening - TUROK Ry:n säännöt

I YHDISTYS

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Turun Rotukissayhdistys - Åbo Raskattförening TUROK ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kissojen arvostamisen ja suojelun hyväksi, edistää ja levittää kissatietoutta, neuvoa kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksissä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä valistustyötä, tukemalla ja järjestämällä jäsenten kissatietoutta edistävää koulutusta sekä järjestämällä jäsenilleen virkistystoimintaa sekä järjestämällä kissanäyttelyitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, harjoittaa alan kustannustoimintaa sekä yhdessä toimipaikassa kahvila- ja ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia.

3§ KESKUSJÄRJESTÖ

Yhdistys noudattaa jäsenyytentä perusteella Suomen Kissaliitto ry:n ja sen kautta Federation Internationale Feline -FIFen kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja rotumääritelmiä.

II JÄSENET

4§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki kissankasvatuksesta tai kissatyön edistämisestä kiinnostuneet, joiden jäseniksi liittymisen yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe- kunnia- tai kannattajajäseniä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka samassa taloudessa asuvan perheen muu jäsen on varsinainen jäsen.

Kannattajajäsen, joka voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutettu.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen tai yksittäisen jäsenen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan edistänyt rotukissatyötä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ JÄSENMAKSUT Yhdistyksen vuosittaisten jäsenmaksujen suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

Varsinaiset, perhe- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.

6§ JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos 5§:n mukaista jäsenmaksua ei makseta eräpäivään mennessä.

Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

III HALLITUS

7§ HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä. Valinnan yhteydessä päätetään menettelystä, jolla varajäsen tulee varsinaisen jäsenen sijaan. Puheenjohtajaa ja sihteeriä lukuunottamatta hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin. Lisäksi hallitus valitsee rahastonhoitajan sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä ja toimikuntia.

8§ HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, mutta vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin hallituksen läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

9§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varasihteerin kanssa.

IV YHDISTYKSEN KOKOUKSET

lO§ PÄÄTÖSVALTA

Ylin päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

11§ KOKOUKSET

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kaikki tässä mainitut kokoukset hallitus kutsuu koolle kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista.

12§ KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2 valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4 esitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
5 esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
6 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja
7 muut esityslistalla mainitut asiat.

13§ SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokous pidetään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2 valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 7§:n mukaisesti,
5 valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
6 valitaan yhdistyksen seuraavan vuoden liittokokousedustajat,
7 päätetään jäsenmaksuista,
8 käsitellään yhdistyksen tulo-ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle,
9 päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja
10 muut esityslistalla mainitut asiat.

14§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

V MUUTA

15§ TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilit ja tarvittavat pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten yhdistyksen tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

16§ SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä niitä kannattaa.

17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistöllä kuin sääntömuutos ja vahvistettava aikaisintaan kaksi (2) ja korkeintaan neljä (4) kuukautta myöhemmin pidettävässä ao. tarkoitusta varten kokoonkutsutussa kokouksessa edelleen samanlaisella määräenemmistöllä. Purkamisesta on ilmoitettava Suomen Kissaliitto ry:lle.

Jos yhdistys puretaan, sen varat on käytettävä purkamisen vahvistaneen kokouksen päätöksen mukaisesti sellaiseen toimintaan, joka parhaiten palvelee kissan asemaa.


TUROK ry